Informacja o zmianie formy prawnej Górnośląskiego Parku Przemysłowego zp. z o.o.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 7 lipca 2017r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego spółki GPP Business Park S.A., powstałej z przekształcenia Górnośląskiego Parku Przemysłowego sp. z o.o. Tym samym zakończony został proces przekształcenia naszej Spółki w spółkę akcyjną.
Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Spółek Handlowych (art. 553 KSH) GPP Business Park Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach jest prawnym następcą spółki przekształconej Górnośląskiego Parku Przemysłowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sukcesja generalna).
Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i REGON oraz numery rachunków bankowych. Zmianie uległ jedynie numer Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów.