Konkurs ofert – wynajem powierzchni na parterze czwartego budynku

Rzut lokali objętych niniejszym postępowaniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wynajmujący oświadcza, że w grudniu 2017 r., na mocy prawomocnego pozwolenia na budowę nr 1473/14 z dnia 19.11.2014 r., rozpoczął budowę Budynku GPP 4 „BLOCH”. Wynajmujący przed dniem przekazania Lokalu uzyska prawomocne pozwolenie na użytkowania dla Budynku wydane przez Urząd Miasta Katowice, którego kopia zostanie dołączona do protokołu przekazania Przedmiotu Najmu. Podmiot wybrany w drodze niniejszego postępowania ofertowego zobowiązany jest we własnym zakresie do uzyskania wszelkich zgód urzędowych i licencji komercyjnych do prowadzenia,
w danym lokalu użytkowym, działalności zaproponowanej w złożonej ofercie.
Wynajmujący oczekuje, iż wyłonieni w niniejszym postępowaniu najemcy rozpoczną prowadzenie  działalności gospodarczej w wynajmowanych lokalach w styczniu 2019r.
Procedura prowadzona jest w formie konkursu ofert i ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.
Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest Zarządca Nieruchomości – Pan Kamil Kurek, telefon: 502 773 513 (kontakt w godzinach 8:00 – 16:00) oraz email: zarzadca@gppkatowice.pl
Komisja dokona oceny ofert na podstawie:
• oferowanej wysokości stawki czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie,
• czasu na jaki zawarta będzie umowa min. 5  – max. 10 lat,
• wartości merytorycznej i atrakcyjności koncepcji funkcjonowania lokalu.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty zawierającej:
1. nazwę i adres Oferenta, oraz siedzibę, adres do korespondencji i telefon kontaktowy,
2. nr lokalu oraz oferowaną wysokość stawki miesięcznej czynszu netto za 1 m2 powierzchni lokalu – zapisane liczbowo i słownie (brak możliwości stawki wariantowej),
3. czas na jaki oferent chciałby zawrzeć umowę najmu, nie krótszy niż 5-lat, a nie dłuższy aniżeli 10-lat,
4. koncepcję i opis zakresu działalności jaką Oferent zamierza prowadzić w wynajmowanym lokalu oraz podanie czasu niezbędnego na jego adaptację,
5. aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
6. zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 tygodnie przed terminem składania ofert,
7. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i nie wnoszeniu żadnych uwag do zawartych w nim  treści,
8. oświadczenie, iż w przypadku wyboru jego oferty, Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy najmu wg. wzoru GPP Business Park .S.A., w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji, że oferta złożone przez niego została uznana za najkorzystniejszą (z wzorem umowy można zapoznać się w siedzibie Spółki, po uprzednim skontaktowaniu się z Zarządcą Nieruchomości i podpisaniu deklaracji o zachowaniu poufności),
9. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta i datę sporządzenia oferty,
W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
1. Mirosław Czarnik – Prezes GPP Business Park SA
2. Justyna Kacała – Zarządca Kompleksu GPP Business Park
3. Kamil Kurek – Zarządca Kompleksu GPP Business Park

KONKURS OFERT

/lokal gastronomiczny/ nr lokalu 4

GPP Business Park S.A.  ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Konduktorskiej 39, 40-155 Katowice (parter, budynek GPP 4 „BLOCH”) – o pow. ok. 181 m² przeznaczonego na działalność gastronomiczną na czas oznaczony min. 5 lat –  max. 10 lat
Wywoławcza stawka miesięcznego najmu za 1 m² nie może być niższa, niż 20,00 zł/m² netto (słownie: dwadzieścia złotych netto). Do czynszu doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Najemca będzie ponosił dodatkowe opłaty takie jak: zużycie mediów (energia elektryczna, woda, ciepło, chłód – na podstawie podliczników zainstalowanych w lokalu), usługi teletechniczne, sprzątanie powierzchni najmu, wywóz odpadów komunalnych oraz opłatę eksploatacyjną. Informacje
o kosztach dodatkowych ponoszonych przez najemców można uzyskać u Zarządcy Nieruchomości.
Podmioty zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu użytkowego mogą składać oferty osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie w zamkniętych kopertach z opisem „OFERTA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W GPP BUSINESS PARK” w terminie do dnia 05.04.2018 r. do godz. 10:00 na recepcji budynku GPP 1 – Goeppert – Mayer,
ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice (parter).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie GPP Business Park S.A., ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice (pierwsze piętro).
Zamawiający pozostawia sobie możliwość pozostawienia postępowania ofertowego bez rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny.

KONKURS OFERT

/sklep/ nr lokalu nr 3

GPP Business Park S.A.  ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Konduktorskiej 39, 40-155 Katowice (parter, budynek GPP 4 „BLOCH”) – o pow. 191 m² przeznaczonego na działalność o charakterze sklepu ogólnospożywczego na czas oznaczony min. 5 lat – max. 10 lat.
Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu najmu za 1 m² nie może być niższa, niż 20,00 zł/m² netto (słownie: dwadzieścia złotych netto). Do czynszu doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Najemca będzie ponosił dodatkowe opłaty takie jak: zużycie mediów (energia elektryczna, woda, ciepło, chłód – na podstawie podliczników zainstalowanych w lokalu), usługi teletechniczne, sprzątanie powierzchni najmu, wywóz odpadów komunalnych oraz opłatę eksploatacyjną. Informacje
o kosztach dodatkowych ponoszonych przez najemców można uzyskać u Zarządcy Nieruchomości.
Podmioty zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu użytkowego mogą składać oferty osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie w zamkniętych kopertach z opisem „OFERTA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W GPP BUSINESS PARK” w terminie do dnia 05.04.2018 r. do godz. 10:00 na recepcji budynku GPP 1 – Goeppert-Mayer, ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice (parter).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie GPP Business Park, ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice (pierwsze piętro).
Zamawiający pozostawia sobie możliwość pozostawienia postępowania ofertowego bez rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny.

KONKURS OFERT

/lokal usługowy/ nr lokalu 2

GPP Business Park S.A.  ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Konduktorskiej 39, 40-155 Katowice (parter, budynek GPP 4 „BLOCH”) – o pow. 56 m² przeznaczonego na działalność usługową o dowolnym charakterze (do określenia przez Oferenta), nie świadczoną dotychczas na terenie GPP Business Park, na czas oznaczony min. 5 lat – max. 10 lat.
Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu najmu za 1 m² nie może być niższa, niż 20,00 zł/m² netto (słownie: dwadzieścia złotych netto). Do czynszu doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Najemca będzie ponosił dodatkowe opłaty takie jak: zużycie mediów (energia elektryczna, woda, ciepło, chłód – na podstawie podliczników zainstalowanych w lokalu), usługi teletechniczne, sprzątanie powierzchni najmu, wywóz odpadów komunalnych oraz opłatę eksploatacyjną. Informacje
o kosztach dodatkowych ponoszonych przez najemców można uzyskać u Zarządcy Nieruchomości.
Podmioty zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu użytkowego mogą składać oferty osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie w zamkniętych kopertach z opisem „OFERTA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W GPP BUSINESS PARK” w terminie do dnia 05.04.2018 r. do godz. 10:00 na recepcji budynku GPP 1 – Goeppert-Mayer, ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice (parter).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie GPP Business Park S.A., ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice (pierwsze piętro).
Zamawiający pozostawia sobie możliwość pozostawienia postępowania ofertowego bez rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny.

KONKURS OFERT

/lokal usługowy/ nr lokalu 1

GPP Business Park S.A.  ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Konduktorskiej 39, 40-155 Katowice (parter, budynek GPP 4 „BLOCH”) – o pow. 44 m² przeznaczonego na działalność usługową o dowolnym charakterze (do określenia przez Oferenta), nie świadczoną dotychczas na terenie GPP Business Park, na czas oznaczony min. 5 lat – max. 10 lat.
Wywoławcza stawka miesięcznego najmu za 1 m² nie może być niższa, niż 20,00 zł/m² netto (słownie: dwadzieścia złotych netto). Do czynszu doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Najemca będzie ponosił dodatkowe opłaty takie jak: zużycie mediów (energia elektryczna, woda, ciepło, chłód – na podstawie podliczników zainstalowanych w lokalu), usługi teletechniczne, sprzątanie powierzchni najmu, wywóz odpadów komunalnych oraz opłatę eksploatacyjną. Informacje
o kosztach dodatkowych ponoszonych przez najemców można uzyskać u Zarządcy Nieruchomości.
Podmioty zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu użytkowego mogą składać oferty osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie w zamkniętych kopertach z opisem „OFERTA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W GPP BUSINESS PARK” w terminie do dnia 05.04.2018 r. do godz. 10:00 na recepcji budynku GPP 1 – Goeppert-Mayer, ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice (parter).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie GPP Business Park S.A., ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice (pierwsze piętro).
Zamawiający pozostawia sobie możliwość pozostawienia postępowania ofertowego bez rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny.