HISTORIA SPÓŁKI

GPP Business Park S.A.

jest podmiotem gospodarczym działającym od 12 maja 1995 roku. Do kwietnia 2005 roku firma, jako spółka zależna Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw SA., działała pod nazwami: TOR sp. z o.o., Drukarnia Śląska Sp. z o.o., Prymat sp. z o.o., GAPP Sp. z o.o., a od października 2004 roku BUDMASZ sp. z o.o., kilkakrotnie zmieniając w tym okresie przedmiot działalności. Początkiem 2005r. podjęto prace koncepcyjne nad utworzeniem Parku Przemysłowego na przeznaczonych do rekultywacji terenach poprzemysłowych po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym Huta Silesia.
Walne zgromadzenie udziałowców Spółki uchwałą z dnia 12.04.2005r. dokonało odpowiednich zmian w statucie Spółki, nadając jej  nazwę Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
Park Przemysłowy – zespół wyodrębnionych nieruchomości, w którego skład wchodzi co najmniej nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy, utworzony na podstawie umowy cywilnoprawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego, stwarzający możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U.03159.1537).

W ramach prowadzonej działalności:

  • zarządzanie kompleksem GPP BUSINESS PARK,
  • promocja i wspieranie przedsiębiorczości,
  • reaktywowanie terenów poprzemysłowych,

W dniu 05.06.2017r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Górnośląski Park Przemysłowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło uchwałę o jej przekształceniu w Spółkę Akcyjną pod firmą GPP Business Park S.A. W dniu 07.07.2017r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód dokonał rejestracji Spółki przekształconej pod numerem KRS: 0000685576

KALENDARIUM

2005

Początek prac koncepcyjnych nad tworzeniem Parku Przemysłowego na terenach wymagających rekultywacji.

Aplikowanie do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o środki unijne na realizację przedsięwzięcia.

Akceptacja i zgoda na podjęcie działań.

2008

Otwarcie pierwszego budynku na terenie GPP.

Utworzenie Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego.

Tworzenie technologicznej koncepcji wybudowania w Katowicach energooszczędnego budynku biurowego.

Początek prac koncepcyjnych nad rewitalizacją 50ha terenów poprzemysłowych.

2009

Aplikowanie o środki unijne na realizację projektu: rozwój Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego.

od 2010

Promocja Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego.

Rozpoczęcie budowy pierwszego energooszczędnego budynku biurowego.

Promocja terenów inwestycyjnych.

2011

Budowa pierwszego energooszczędnego budynku biurowego i jego komercjalizacja.

2012

Otwarcie pierwszego energooszczędnego budynku biurowego im. Marii Goeppert-Mayer w ramach kompleksu GPP Business Park.

2013

Rozpoczęcie budowy dwóch kolejnych budynków biurowych w ramach kompleksu GPP Business Park.

28 sierpnia 2013 r. Biurowiec Goeppert-Mayer otrzymał pierwszy w Polsce Certyfikat BREEAM na poziomie “Outstanding”.

2014

Otwarcie drugiego oraz trzeciego energooszczędnego budynku biurowego im. Otto Sterna oraz im. Kurta Aldera w ramach kompleksu GPP Business Park.

2015

Uzyskanie pozwolenia na budowę kolejnego, czwartego budynku biurowego im. Konrada Blocha w ramach kompleksu GPP Business Park.

27 marca 2015 r. budynki biurowe Stern i Alder otrzymały Certyfikaty BREEAM “Excellent”.

2016

Nabycie nieruchomości o pow. 0,7311 ha, sąsiadującej z kompleksem GPP Business Park, na której zbudowano dodatkowy parking dla samochodów osobowych.

2017

Przekształcenie Górnośląskiego Parku Przemysłowego sp. z o.o. w GPP Business Park S.A.

Rozpoczęcie budowy czwartego biurowca (im. Konrada Blocha).

2018

Budowa drugiego wjazdu na teren kompleksu.

Prace koncepcyjne nad II etapem rozbudowy kompleksu GPP Business Park.

2019

Otwarcie budynku biurowego im. Konrada Blocha.

2020

1 września 2020 r. budynek biurowy Bloch otrzymał Certyfikat BREEAM na poziomie “Outstanding”.