HISTORIA SPÓŁKI

GPP Business Park S.A.

jest podmiotem gospodarczym działającym od 12 maja 1995 roku. Do kwietnia 2005 roku firma, jako spółka zależna Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw SA., działała pod nazwami: TOR sp. z o.o., Drukarnia Śląska Sp. z o.o., Prymat sp. z o.o., GAPP Sp. z o.o., a od października 2004 roku BUDMASZ sp. z o.o., kilkakrotnie zmieniając w tym okresie przedmiot działalności. Początkiem 2005r. podjęto prace koncepcyjne nad utworzeniem Parku Przemysłowego na przeznaczonych do rekultywacji terenach poprzemysłowych po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym Huta Silesia.
Walne zgromadzenie udziałowców Spółki uchwałą z dnia 12.04.2005r. dokonało odpowiednich zmian w statucie Spółki, nadając jej  nazwę Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
Park Przemysłowy – zespół wyodrębnionych nieruchomości, w którego skład wchodzi co najmniej nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy, utworzony na podstawie umowy cywilnoprawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego, stwarzający możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U.03159.1537).

W ramach prowadzonej działalności:

  • zarządzanie kompleksem GPP BUSINESS PARK,
  • promocja i wspieranie przedsiębiorczości,
  • reaktywowanie terenów poprzemysłowych,

 

W dniu 05.06.2017r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Górnośląski Park Przemysłowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło uchwałę o jej przekształceniu w Spółkę Akcyjną pod firmą GPP Business Park S.A. W dniu 07.07.2017r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód dokonał rejestracji Spółki przekształconej pod numerem KRS: 0000685576

KALENDARIUM

2005

początek prac koncepcyjnych nad tworzeniem Parku Przemysłowego na terenach wymagających rekultywacji • aplikowanie do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o środki unijne na realizację przedsięwzięcia • akceptacja i zgoda na podjęcie działań

2008

otwarcie pierwszego budynku na terenie GPP • utworzenie Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego (Klaster) • tworzenie technologicznej koncepcji wybudowania w Katowicach energooszczędnego budynku biurowego • początek prac koncepcyjnych nad rewitalizacją 50ha terenów poprzemysłowych

2009

aplikowanie o środki unijne na realizację projektu: rozwój Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego

od 2010

promocja Klastra • rozpoczęcie budowy pierwszego energooszczędnego budynku biurowego • promocja terenów inwestycyjnych

2011

budowa pierwszego energooszczędnego budynku biurowego i jego komercjalizacja

2012

otwarcie pierwszego energooszczędnego budynku biurowego im. Marii Goeppert-Mayer w ramach kompleksu GPP Business Park

2013

rozpoczęcie budowy dwóch kolejnych budynków biurowych w ramach kompleksu GPP Business Park

2014

otwarcie drugiego oraz trzeciego energooszczędnego budynku biurowego im. Otto Sterna oraz im. Kurta Aldera w ramach kompleksu GPP Business Park

2015

uzyskanie pozwolenia na budowę kolejnego, czwartego budynku biurowego im. Konrada Blocha w ramach kompleksu GPP Business Park

2016

nabycie nieruchomości o pow. 0,7311 ha, sąsiadującej z kompleksem GPP Business Park, na której zbudowano dodatkowy parking dla samochodów osobowych

2017

przekształcenie GPP Sp. z o.o. w GPP Business Park S.A.
rozpoczęcie budowy czwartego biurowca (im. Konrada Blocha)

2018

budowa drugiego wjazdu na teren kompleksu

prace koncepcyjne nad II etapem rozbudowy kompleksu GPP Business Park

2019

otwarcie budynku im. Konrada Blocha