REWITALIZACJA

Prace rewitalizacyjne pozwoliły zatrzymać proces wtórnego pylenia

zjawiska częstego na terenach poprzemysłowych, oraz migracji metali ciężkich. Celem prawidłowego odwodnienia terenu wybudowano kanalizację deszczową i sanitarną. Siedliska roślinne przed powstaniem kompleksu były nieliczne i bardzo ubogie, o charakterze ruderalnym. Obecnie części zielone charakteryzują się wysoką różnorodnością, a dobór gatunków uwarunkowany był ich rodzimym charakterem oraz zdolnością do pobierania metali ciężkich z gleby tzw. fitoekstraktacji. Cała inwestycja pozwoliła na zmianę zawartości metali ciężkich w podłożu oraz umożliwiła ochronę lokalnych walorów krajobrazu, zarówno w zakresie kształtowanym przez człowieka jak i przyrodniczym. Poza oczywistymi aspektami rewitalizacji należy również wspomnieć o społecznej i gospodarczej części jaką jest m.in. przywrócenie ekonomicznego wykorzystania terenów o dużym potencjale inwestycyjnym, stworzenie nowych miejsc pracy, wzmocnienie bezpieczeństwa terenu przez jego zainwestowanie, doświetlenie i ogrodzenie, ograniczenie obszarów niekontrolowanego gromadzenia odpadów.

Strefa innowacyjności i rozwoju przedsiębiorczości, którą jest GPP Business Park

to wzorowy przykład rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Miejsce powstania kompleksu to brzegowa część zwałowiska, tzw. podnóże istniejącej tu wcześniej hałdy, na której składowano żużel pohutniczy. Proces tworzenia strefy zainicjowano w 2004 r., kiedy to rozpoczęto rekultywację 25 ha terenów poprzemysłowych, co oznacza zagospodarowanie 4 mln ton żużla pohutniczego w ciągu 4 lat eksploatacji. Poprzez zagospodarowanie należy tutaj rozumieć jego utylizację lub ponowne wykorzystanie przebadanego surowca jako materiału budowlanego. Użyteczność żużla na cele budowlane wynikała w głównej mierze z możliwości zastosowania tzw. materacy, głównie w nasypach zabezpieczających drogi – żużel pozostaje bez stałego kontaktu z wodą. Poza pracami porządkowymi, mającymi za cel uprzątnięcie żużla, na terenie strefy przeprowadzono uzupełnianie pustek pogórniczych oraz zjawisk zapadowych poprzez wymianę kilkudziesięciu tysięcy m3 gruntu oraz stabilizację terenu poprzez prace podsadzkowo-iniekcyjne oraz wykorzystanie pali żwirowych jako wzmocnienie fundamentu. Prace ziemne dały początek tej części rewitalizacji, którą widać gołym okiem: utwardzenie terenów oraz utworzenie części aktywnej biologicznie w postaci trawników i zielonych dachów, a także wzniesienie zrównoważonych i wysoce efektywnych energetycznie budynków biurowych.